திங்கள், செப்டம்பர் 13, 2010

புத்த நெறி - சிறு குறிப்புகள்

திரி சரணம்
01 புத்தம்
02 தம்மம்
03 சங்கம்

மூன்று வகையான ஆவாக்கள்
01 . காம தன்ஹா- புலன் இன்பங்களுக்கான ஆவா
02 . பவ தன்ஹா - இருத்தலுக்கான ஆவா
03 . விபவ தன்ஹா - இல்லாதிருக்க ஆவா

நான்கு உயரிய உண்மைகள்
01 . துக்கம் - அனைத்து உயிர்களையும் பாதிக்கும் பிணி
02 . காரணம் -ஆவா அப்பிணியை விளைவிக்கும் காரணம்
03 . நிவாரணம் - பிணியை ஒழிக்க இயலும்
04 . நிவாரண மார்க்கம் - பிணியை ஒழிக்கும் மருந்து
      ( உன்னத எண் வழிப்பாதை)

சீலம்
01 . பஞ்ச சீலம் - இல்லறத்தாருக்கு உரியது
02 . அஷ்ட சீலம் - சற்று உயர் நிலை அடைந்தவருக்கு உரியது
03 . தச சீலம் - துறவிக்கு உரியது

பஞ்ச சீலம்
01 உயிர் வதைப் புரிவதை தவிர்த்திடும் அறம்
02 . பிறர் பொருள் கவரலை தவிர்த்திடும் அறம்
03 . பிழையுறு காமத்தைத் தவிர்த்திடும் அறம்
04 . பொய்யுரை புகழலை தவிர்த்திடும் அறம்
05 . மனதினை மயக்கியே பிழை செய்ய தூண்டிடும்
       -மதுக்குடி வெறியினை தவிர்த்திடும் அறம்

EIGHT FOLD PATH / உன்னத எண் வழிப் பதை (அட்டாங்க மார்க்கம் )

I .  WISH DOM/மெய்யறிவு (பஞ்ஞா)
01 . RIGHT UNDERSTANDING / நற்காட்சி (சம்மாதித்தி)
02 . RIGHT THOUGHT / நற்கருத்து (சம்மா சங்கப்போ)

II . ETHICAL / நல்லொழுக்கம் (சீலம்)
03 . RIGHT SPEECH / நல்வாய்மை (சம்மா வாச்சா)
04 . RIGHT ACTION / நற்செய்கை (சம்மா கமந்தோ)
05 . RIGHT LIVELIHOOD / நல்வாழ்க்கை (சம்மா அறிவோ)

III MENTAL DISCIPLINE / நற்சாமதி (சமாதி)
06 . RIGHT EFFORT / நன்முயற்சி (சம்மா வியாயமோ)
07 . RIGHT MINDFULNESS / நற்கடைபிடி (சம்மா சத்தி)
08 . RIGHT CONCENTRATION / நல்லமைதி (சம்மா சாமதி)

தீவீணைகள்/ (அகுசஸல கம்ம)
I உடலால்/(காயகம்ம)
01 . கொலை
02 . களவு
03 . காமம்

II . நாவினால்/(வசிகம்ம)
04 . பொய் கூறல்
05 . புறங் கூறல்
06 . கடுஞ் சொல் கூறல்
07 . பயனில் சொல் கூறல்

III . மனதால்/ (மனோகம்ம)
08 . வெஃகல் - பிறர் பொருள் விழையாமை
09 . பொல்லாக் கட்சி
10 . வெகுளல்

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக